Wat zijn subluxaties en welke invloed hebben die op jóu?
Dr. Heidi Haavik BSc(Physiol), BSc(Chiro), PhD / Dr. Kelly Holt BSc, BSc(Chiro), PGDipHSc, PhD

Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien hoe Chiropractische correcties van de wervelkolom werken. Vandaag, meer dan honderd jaar na de “eerste” Chiropractische correctie, weten we veel meer over hoe het brein en de rest van het centrale zenuwstelsel werkt. En we beginnen het grote geheel, van hoe Chiropractische correcties werken, te begrijpen.

 

Wat is een subluxatie?

Chiropractoren corrigeren subluxaties, dit zijn wervels/gewrichten die niet goed functioneren. Oorspronkelijk dacht men dat de wervels die niet goed functioneren, niet goed op hun plek zaten of niet goed ‘op een rij’ stonden en dat dit druk zette op de zenuwbanen die uit de wervelkolom komen. We weten nu dat deze theorie niet de beste manier is om uit te leggen wat een subluxatie is. We begrijpen nu dat we niet werkelijk botten terug op hun plaats zetten wanneer we correcties aan de wervelkolom uitvoeren. Een subluxatie in de wervelkolom betekent niet dat het bot niet op de juiste plaats zit; maar meer dat het bot niet beweegt of functioneert op de manier die optimaal is voor het lichaam.

Recente wetenschappelijke ontdekkingen hebben vrij duidelijk aangetoond, dat het brein zijn vermogen om aan te passen aan continue veranderingen in het leven behoudt. Het werd ook duidelijk voor neurowetenschappers hoe belangrijk het voor ons brein is, om een accurate en up-to-date innerlijke 3D ‘plattegrond’ van de locatie van onze spieren en gewrichten te hebben. Zonder deze innerlijke kaart, heeft ons brein geen juiste controle over ons lichaam.
De spinale functie lijkt een factor te zijn die de hersenen gebruiken als onderdeel van de integratie van alle informatie om je innerlijke virtuele realiteit te creëren. Als je erover nadenkt, is het echt heel simpel. Het meeste van wat je als realiteit ervaart, is gewoon wat je hersenen beschouwen als de werkelijkheid, of de vertaling en interpretatie van je hersenen van alle informatie die het krijgt van zijn sensorische receptoren (in je oren, ogen, huid, spieren, etc.). Met dit in gedachten, kun je er dan zeker van zijn dat wat je ziet een volledige en accurate weerspiegeling is van wat voor je ligt? 
Neurowetenschappers weten dat dit niet het geval is. Onze ogen interpreteren bijvoorbeeld de kleur van een object op basis van welke kleur we denken dat het zou moeten zijn, wat wordt beïnvloed door de kleur van objecten in de buurt. We zien niet alles letterlijk met onze ogen; ons brein vult in feite die gaten op die we niet zien. Dit gebeurt, waar nodig, op basis van ervaringen en verwachtingen uit het verleden.

Dit is waar Chiropractie in beeld komt. Onderzoek wijst uit dat vertebrale subluxaties  (blokkades in de wervelkolom) leiden tot veranderingen in de informatie die een deel van de wervelkolom naar de hersenen stuurt. In plaats van dat de hersenen informatie ontvangen dat het geblokkeerde segment beweegt zoals het hoort, krijgt het andere informatie. Het kan informatie krijgen dat het subluxatie segment meer beweegt dan 'normaal', helemaal niet beweegt, of gewoon anders beweegt dan 'normaal'. Wat echt interessant is, is dat wanneer segmenten in de wervelkolom niet goed bewegen, het van invloed is op hoe de hersenen andere sensorische informatie waarnemen en erop reageren. De spinale functie lijkt een factor te zijn die de hersenen gebruiken als onderdeel van de integratie van alle informatie om je innerlijke virtuele realiteit te creëren. Wanneer dit gebeurt, kan dit resulteren in een storing in de juiste bewegingscontrole die de menselijke prestaties beïnvloedt en uiteindelijk pijn en andere stoornissen kan veroorzaken.1


Klutz-syndroom

Chiropractische zorg speelt een rol bij het helpen van mensen met een slechte proprioceptieve functie die het 'Klutz-syndroom' wordt genoemd. Proprioceptie betekent dat uw hersenen weten waar al uw lichaamsdelen zich bevinden wanneer u uw ogen sluit. Je vertrouwt op dit gevoel om te kunnen bewegen zonder fouten te maken. Als een subluxatie uw innerlijke plattegrond verandert, zal uw proprioceptieve functie verminderd zijn. Dit kan betekenen dat u misschien niet precies weet waar uw armen of benen zijn wanneer uw ogen gesloten zijn, wat betekent dat u eerder onhandig en ongevaarlijk bent. Recent onderzoek heeft objectief aangetoond dat Chiropractische aanpassingen de proprioceptie kunnen verbeteren,²’³. Dat betekent dat de hersenen beter in staat zullen zijn om te reageren op sensorische stimuli en om de ledemaat functie en -beweging nauwkeuriger te controleren. 
Om het simpel te zeggen: Chiropractische zorg verbetert de communicatie tussen de hersenen en het lichaam en resulteert in een betere controle van de kernspieren tijdens lichaamsbewegingen, zodat u minder kans op letsel heeft.⁴

Onderzoek toont aan dat een enkele Chiropractische correctie mogelijk de kernspieractivering⁵ verbeteren en spiercontracties verhogen die gelijkwaardig zijn aan die gezien na drie weken krachttraining.⁶ Dit moet goed nieuws zijn voor patiënten die hun atletische prestaties willen verbeteren en blessures willen voorkomen.


‘The Reality Check’ Book

Wil je graag meer weten over Chiropractische research, Dr. Heidi Haavik heeft er een boek over geschreven. Het heet “The Reality Check: een zoektocht om Chiropractie van binnenuit te begrijpen”. 


Bronvermelding:
1. Haavik & Murphy. J Electromyogr Kinesiol. Apr 5 2012;22(5):768-776. 2. Haavik & Murphy. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2011;34:88-97. 3. Holt et al. JMPT. Apr 2 2016. 4. Malliou et al. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 17: 101–104 101 5. Marshall & Murphy. JMPT. 2006;29:196-202. 6. Niazi et al. Exp Brain Res. 2015;233:1165-1 

 

 

Originele tekst:

Recent scientific studies are revealing a new understanding about how chiropractic spinal adjustments work. Today, over a hundred years on from the ‘first’ chiropractic adjustment, we know much more about how the brain and the rest of the central nervous system functions. And we are beginning to understand the big picture of how chiropractic adjustments really work.

What is a subluxation?

Chiropractors adjust dysfunctional segments in your spine called subluxations. Originally, many people thought that dysfunctional ‘subluxated’ spinal segments were ‘out of place’, or misaligned, and that this put pressure on the nerves exiting the spine. We now know that this theory is not really the best way to describe what a subluxation is. We have come to understand that we don’t really put bones back in place when we adjust the spine. A vertebral subluxation is not so much the condition of a bone being out of place; it is more that a bone is functioning or moving in a less than ideal way – in a manner that is not ‘normal’ for the body.

A recent wave of scientific discovery has quite clearly revealed that the brain retains its ability to adapt to its ever-changing environment throughout life. It has also become clear to neuroscientists how important it is for our brains to maintain an accurate and up-to- date inner ‘map’ of the location of our muscles and joints in 3D space. Without this inner map, our brain is unable to properly control our body. Spinal function seems to be one factor the brain uses as part of its integration of all information to create your inner virtual reality.

If you think about it, it’s really very simple. Most of what you perceive as reality is simply what your brain considers reality to be, or your brain’s translation and interpretation of all the information it gets from its sensory receptors (in your ears, eyes, skin, muscles, etc.). With this in mind, can you be sure that what you see is a complete and accurate reflection of what is in front of you? Neuroscientists know that this is not the case. For example, our eyes interpret the colour of an object based on what colour we think it should be, which is influenced by the colour of nearby objects. Our brain basically fills in the gaps, as needed, based on past experiences and expectations. This is where chiropractic comes into the picture. Research indicates that vertebral subluxations lead to changes in the information that part of the spine sends to the brain. Instead of the brain receiving information that the subluxated spinal segment is moving as it should, it will get different information. It may get information that the subluxated segment is moving more than ‘normal’, not moving much at all, or just moving differently to ‘normal’. What’s really interesting is that when spinal segments don’t move properly it influences how the brain perceives and responds to other sensory information. Spinal function seems to be one factor the brain uses as part of its integration of all information to create your inner virtual reality. When this happens it can result in a breakdown in proper movement control that influences human performance and can end up causing pain and other dysfunction.1


Klutz syndrome

Chiropractic care plays a role in assisting those who display poor proprioceptive function which has been dubbed ‘Klutz Syndrome’. Proprioception means your brains ability to know where all your body parts are when you close your eyes. You rely on this sense to be able to move without making mistakes. If a subluxation alters your inner map your proprioceptive function will be impaired. This may mean you may not accurately know where your arms or legs are when your eyes are closed, which means you are more likely to be clumsy and accident prone. Recent research has objectively demonstrated that chiropractic adjustments can improve proprioception,2,3 which means the brain will be better able to respond to sensory stimuli and control limb function and movement more accurately.
To put it simply, chiropractic care improves the communication between the brain and body and results in better control of the core muscles during body movements, so that you are at less risk of injury.4 Research is showing that a single session of chiropractic care may improve core muscle activation5 and increase muscle contractions that are equivalent to those seen following three weeks of strength training.6This has got to be good news for patients seeking to enhance their athletic performance and prevent injuries from occurring!

The Reality Check Book

If you would like to know more about this cutting-edge chiropractic research, Dr. Heidi Haavik has written a book about it calledThe Reality Check: A quest to understand Chiropractic from the inside out. Available for purchase at heidihaavik.com


1. Haavik & Murphy. J Electromyogr Kinesiol. Apr 5 2012;22(5):768-776. 2. Haavik & Murphy. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2011;34:88-97. 3. Holt et al. JMPT. Apr 2 2016. 4. Malliou et al. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 17: 101–104 101 5. Marshall & Murphy. JMPT. 2006;29:196-202. 6. Niazi et al. Exp Brain Res. 2015;233:1165-1173.