Nieuwe inzichten in hoe de geest het lichaam beïnvloedt
Hoofdauteur Richard P. Dum, Ph.D., professor en wetenschappelijk medewerker vandulla het departement Neurobiologie; David J. Levinthal, M.D., Ph.D., assistent-professor bij het departement Medicijnen; en Dr. Strick.

• 15 augustus 2016

• Neurowetenschappers van de Universiteit van Pittsburgh hebben de neurale netwerken
  geïdentificeerd die de hersenschors verbinden met de bijniermedulla, die verantwoordelijk is
  voor de snelle reactie van het lichaam in stressvolle situaties. Deze bevindingen, gerapporteerd
  in de online Early Edition van het tijdschrift “Proceedings” van de ‘National Academy of Sciences’
  (PNAS), leveren bewijs voor de neurale basis van een mind-body verbinding.

• De bevindingen werpen een nieuw licht op hoe stress, depressie en andere mentale
  toestanden de functie van organen kunnen veranderen en laten zien dat er een echte
  anatomische basis is voor psychosomatische ziektes. Het onderzoek biedt ook een
  concreet neuraal substraat dat kan helpen verklaren waarom meditatie en bepaalde
  oefeningen zoals Yoga en Pilates zo behulpzaam kunnen zijn bij het moduleren van de
  reacties van het lichaam op fysieke, mentale en emotionele stress.

• "Onze resultaten bleken veel complexer en interessanter te zijn dan wij konden bedenken
  voordat we aan deze studie begonnen, "zei senior auteur Peter L. Strick, Ph.D., Thomas
  Detre Voorzitter van de afdeling Neurobiologie en wetenschappelijk directeur van de
  Universiteit van Pittsburgh’s Herseninstituut.

• In hun experimenten traceerden de wetenschappers de neurale circuits die gebieden van
  de cerebrale cortex verbinden met de bijnier medulla (het binnenste deel van de bijnier,     
  die bevindt zich boven elke nier). Het wetenschappelijke team bestond uit hoofdauteur
  Richard P. Dum, Ph.D., professor en wetenschappelijk medewerker vandulla het
  departement Neurobiologie; David J. Levinthal, M.D., Ph.D., assistent-professor bij het
  departement Medicijnen; en Dr. Strick.

• De wetenschappers waren verrast door het enorme aantal neurale netwerken dat
  zij hebben blootgelegd.

• Een ander verrassend resultaat was dat de motorische gebieden in de hersenschors,         
  betrokken bij de planning en uitvoering van beweging, een substantiële bijdrage leveren
  aan de bijnier medulla. Een van deze gebieden is een deel van de primaire motorische
  cortex dat zich bezig houdt met de controle van de beweging en houding van het axiale
  lichaam. Deze input voor de bijnier medulla kan verklaren waarom Core-oefeningen zo
  nuttig zijn in de modulerende reacties op stress. Kalmerende oefeningen zoals Pilates,
  Yoga, Tai Chi en zelfs dansen in een kleine ruimte vereisen allemaal de juiste uitlijning
  van het skelet, coördinatie en flexibiliteit.


Originele tekst:

New insights into how the mind influences the body 

• August 15, 2016 

• Neuroscientists at the University of Pittsburgh have identified the neural networks 
  that connect the cerebral cortex to the adrenal medulla, which is responsible for 
  the body's rapid response in stressful situations. These findings, reported in the 
  online Early Edition of the journal Proceedings of the National Academy of 
  Sciences(PNAS), provide evidence for the neural basis of a mind-body 
  connection. 

• Specifically, the findings shed new light on how stress, depression and other 
  mental states can alter organ function, and show that there is a real anatomical 
  basis for psychosomatic illness. The research also provides a concrete neural 
  substrate that may help explain why meditation and certain exercises such as 
  yoga and Pilates can be so helpful in modulating the body's responses to 
  physical, mental and emotional stress. 

• "Our results turned out to be much more complex and interesting than we 
  imagined before we began this study," said senior author Peter L. Strick, Ph.D., 
  Thomas Detre Chair of the Department of Neurobiology and scientific director of 
  the University of Pittsburgh Brain Institute. 

• In their experiments, the scientists traced the neural circuitry that links areas of the 
  cerebral cortex to the adrenal medulla (the inner part of the adrenal gland, which 
  is located above each kidney). The scientific team included lead author Richard P. 
  Dum, Ph.D., research associate professor in the  Department of Neurobiology; 
  David J. Levinthal, M.D., Ph.D., assistant professor in the Department of Medicine; 
  and Dr. Strick. 

• The scientists were surprised by the sheer number of neural networks they 
  uncovered.

• Another surprising result was that motor areas in the cerebral cortex, involved in 
  the planning and performance of movement, provide a substantial input to the 
  adrenal medulla. One of these areas is a portion of the primary motor cortex that 
  is concerned with the control of axial body movement and posture. This input to 
  the adrenal medulla may explain why core body exercises are so helpful in 
  modulating responses to stress. Calming practices such as Pilates, yoga, tai chi 
  and even dancing in a small space all require proper skeletal alignment, 
  coordination and flexibility.