Verbetering van de ‘Heart Rate Variability’ bij chiropractische cliënten.
Daniel Knowles, D.C., Richelle Knowles, D.C. & Dejan Kotur

Daniel Knowles, D.C., Richelle Knowles, D.C. & Dejan Kotur, D.C.

Annals van Vertebrale Subluxatie Onderzoek ~ 16 november 2017 ~ Pagina's 232-237

Doel:
Het doel van deze retrospectieve analyse is om te onderzoeken of chiropractische zorg met behulp van Network Spinal Analysis (NSA) een positief effect heeft op de ‘Heart Rate Variability’ (hartslagvariatie; HRV) als een objectieve maat voor het functioneren van het autonome zenuwstelsel.

Klinische kenmerken:
46 patiënten werkten mee aan dit onderzoek in een privépraktijk voor Chiropractische zorg. De leeftijd van de patiënten varieerde van 18 tot 87 jaar. 29 proefpersonen waren vrouwelijk en 17 waren mannelijk. Hoofdklachten varieerden van musculoskeletaal tot visceraal, terwijl andere asymptomatisch waren.

Interventie en uitkomsten:
Deze studie werd beoordeeld door de Institutionele Toetsingscommissie van de Stichting voor Vertebrale Subluxatie in Kennesaw, GA, Verenigde Staten, voor de bescherming van de patiënten. Elke patiënt ontving een initiële HRV-score, evenals een 90-dagen HRV-score. Gedurende die tijd kregen alle proefpersonen adjustments (Chiropractische correcties) volgens het zorgprotocol van de NSA. Van de vier analyses die de initiële HRV-waarden vergeleken met de 90-dagen HRV-scores, bleken twee groepen zeer significante verbeteringen te hebben bereikt (p <0,05) – patiënten met lagere gemiddelde beginscores (p = 0,0015) en mannelijke proefpersonen (p = 0,0012).

Conclusie:
Deze studie toont aan dat NSA-zorg een effectieve methode kan zijn voor mensen om het functioneren van hun autonome zenuwstelsel te verbeteren door adjustments van de subluxaties in de wervelkolom, het reorganiseren van spinale spanningspatronen en het verminderen van fysiologische stress.

 

Originele tekst: Improvement in Heart Rate Variability in 46 Patients Undergoing Chiropractic with Network Spinal Analysis: A Retrospective Analysis of Outcomes 


Daniel Knowles, D.C., Richelle Knowles, D.C. & Dejan Kotur, D.C.

Annals of Vertebral Subluxation Research ~ November 16, 2017 ~ Pages 232-237

Abstract

Objective: The objective of this retrospective analysis is to examine if chiropractic care utilizing Network Spinal Analysis (NSA) has a positive effect on heart rate variability (HRV) as an objective measure for autonomic nervous system function.  

Clinical Features:  46 patients presented to a private practice for chiropractic care. The age of the patients ranged from 18 to 87 years.  29 subjects were female and 17 were male. Chief complaints ranged from musculoskeletal to visceral, while others were asymptomatic. 

Intervention and Outcomes: This study was reviewed for human subjects protection by the Institutional Review Board of the Foundation for Vertebral Subluxation in Kennesaw, GA USA. Each patient received an initial HRV score, as well as a 90-day HRV score. Throughout that duration, all subjects received spinal adjustments as per NSA care protocol. Of the four analyses comparing initial HRV to 90-day HRV scores, two groups were found to be highly significant (p<0.05) —subjects with below average initial scores (p=0.0015) and male subjects (p=0.0012).

Conclusion: This study demonstrates that NSA care may be an effective method for people to improve their autonomic nervous system function through adjustment of vertebral subluxation, reorganizing spinal tension patterns and decreasing physiological stress.